TEL: +31 (0)40 253 10 93 - E-MAIL: THEO@RIJSCHOOLTHEOCUDOK.NL

Privacyverklaring

Auto- en motorrijschool Theo Cudok, gevestigd aan het Hagerpad 6, 5509LS VELDHOVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Auto- en motorrijschool Theo Cudok
Hagerpad 6
5509LS VELDHOVEN

E-mail: theo@rijschooltheocudok.nl
Website: www.rijschooltheocudok.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Auto- en motorrijschool Theo Cudok verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres:
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via theo@rijschooltheocudok.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Auto- en motorrijschool Theo Cudok verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Auto- en motorrijschool Theo Cudok neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Auto- en motorrijschool Theo Cudok bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Algemene persoonsgegevens:
Doel: algemene persoonsgegevens worden gebruikt voor:  het uitvoeren  van onze administratie omtrent betalingen en facturatie. Bewaartermijn: algemene persoonsgegevens worden 7 jaren na vervallen belang bewaard.

 

Wat we doen met jouw gegevens na afloop van het bewaartermijn

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Auto- en motorrijschool Theo Cudok verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Auto- en motorrijschool Theo Cudok gebruikt geen cookies op haar website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Auto- en motorrijschool Theo Cudok en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar theo@rijschooltheocudok.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Auto- en motorrijschool Theo Cudok wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Auto- en motorrijschool Theo Cudok neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met theo@rijschooltheocudok.nl

RIJSCHOOL THEO CUDOK

Hagerpad 6 5509LS Veldhoven
Noord-Brabant

Telefoon: +31 (0)40 253 10 93
E-mail: theo@rijschooltheocudok.nl

Rijschoolnr.: 8878a2
KvK Eindhoven: 84027622


Disclaimer - Privacyverklaring

© Rijschool Theo Cudok
PIXEL3. webdesign Eindhoven